Ugrás a tartalomra

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (51-100)

A német állampolgársági vizsga kérdései és válaszai németül és magyar fordítással (51 től 100-ig)


 

Német állampolgársági vizsga: kérdések és válaszok magyar fordítással (51-100)


Az alábbiakban lefordítottuk nektek a német állampolgársági vizsga általános kérdéseit: 51-től 100-ig az összesen 300-ból. 

Gyorsmenü:

- német állampolgársági kérdések 1-50
- német állampolgársági kérdések 51-100
- német állampolgársági kérdések 101-150
- német állampolgársági kérdések 151-200
- német állampolgársági kérdések 201-250
- német állampolgársági kérdések 251-300
- német állampolgársági kérdések - Bayern
- német állampolgársági kérdések - Baden Württemberg
- német állampolgársági kérdések - Hessen
- német állampolgársági kérdések - NRW

 

A helyes válaszokat a * jel jelzi.

 

51. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass …

Egy demokratikus jogállamban nem fordulhat elő, hogy…

- Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können. (a lakosság kritikával illeti a kormányt.)
- Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen. (az állampolgárok békés tüntetést szervezhessenek.)
- * Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. ( a magánrendőrség ok nélkül embereket letartóztasson.)
- jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird. (valakit bűncselekmény elkövetéséért letartóztassanak.)

 

52. Was bedeutet „Volkssouveränität“? Alle Staatsgewalt geht vom …

Mit jelent a “népszuverenitás”? Az államhatalom a… indul ki.

- * Volke aus. (néptől)
- Bundestag aus. (parlamenttől)
- preußischen König aus. (porosz királytól)
- Bundesverfassungsgericht aus. (szövetségi alkotmánybíróságtól)

53. Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?

Mit jelent a “jogállam” fogalma Németországban?

- Der Staat hat Recht. (Az állam jogokkal rendelkezik.)
- Es gibt nur rechte Parteien. ( Csak jobboldali pártok működnek.)
- Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze. (A lakosság megszabhatja a törvényeket.)
- * Der Staat muss die Gesetze einhalten. (Az államnak kötelessége betartani a törvényeket.)
 

54. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?

Az alábbiak közül melyik nem állami hatalom Németországban?

- Legislative (törvényhozó)
- Judikative (igazságügyi)
- Exekutive (végrehajtó)
- * Direktive (irányító)
 

55. Was zeigt dieses Bild?

Mit ábrázol ez a kép?

- * den Bundestagssitz in Berlin (a berlini szövetségi parlament épületét)
- das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (a karlsruhei szövetségi alkotmánybíróságot)
- das Bundesratsgebäude in Berlin (a berlini képviselőház épületét)
- das Bundeskanzleramt in Berlin (a berlini szövetségi kancellári hivatalt)
 

56. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?

Melyik hivatal tartozik a városi előljárósághoz Németországban?

- Pfarramt (papi hivatal)
- * Ordnungsamt (közrendi hivatal)
- Finanzamt (adóhivatal)
- Auswärtiges Amt (Külügyminisztérium)
 

57. Wer wird meistens zum Präsidenten / zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?

Kit választanak meg általában Németország elnökének?

- der / die älteste Abgeordnete im Parlament (a parlament legidősebb képviselőjét) 
- der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes (a legnagyobb tartomány miniszterelnökét/miniszterelnöknőjét)
- * ein Abgeordneter / eine Abgeordnete der stärksten Fraktion ( a legerősebb frakció képviselőjét/képviselőnőjét)
- ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin (egy volt szövetségi kancellárt/kancellárnőt) 
 

58. Wer ernennt in Deutschland die Minister / die Ministerinnen der Bundesregierung?

Ki nevezi ki a német szövetségi kormány minisztereit?

- der Präsident / die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes (a szövetségi alkotmánybíróság elnöke/elnöknője)
- * der Bundespräsident / die Bundespräsidentin (a szövetségi elnök/elnöknő)
- der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin (a szövetségi tanács elnöke/elnöknője)
- der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin (a szövetségi parlament elnöke/elnöknője)
 

59. Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?

Mely pártok váltak 2007-ben “a baloldallá” Németországban?

- CDU und SSW (CDU és SSW)
- * PDS und WASG (PDS és WASG)
- CSU und FDP (CSU és FDP)
- Bündnis 90/Die Grünen und SPD (Szövetség ‘90/Zöldek és SPD)
 

60. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur …

Németországban a szövetségi parlament és szövetségi tanács… hatalom.

- Exekutive. (végrehajtói)
- * Legislative. (törvényhozói)
- Direktive. (irányító)
- Judikative.(igazságügyi)
 

61. Was bedeutet „Volkssouveränität“?

Mit jelent a “népszuverenitás” fogalma?

- Der König / die Königin herrscht über das Volk. (A király/királynő uralkodik a nép felett.)
- Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. (A szövetségi alkotmánybíróság az alkotmány fölött áll.)
- Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus. (Az érdekszövetségek és a kormány függetlenségét.)
- * Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. (Az államhatalom a néptől indul ki.)
 

62. Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das …

Ha egy német tartományban parlamenti választások vannak, ezt… nevezzük.

- Kommunalwahl. (helyi választásoknak)
- * Landtagswahl. (országgyűlési választásoknak)
- Europawahl. (európai választásoknak)
- Bundestagswahl. (szövetségi választásoknak)
 

63. Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?

Az alábbiak közül melyik nem végrehajtó hatalom?

- die Polizei (rendőrség)
- * die Gerichte (bíróságok)
- das Finanzamt (adóhivatal)
- die Ministerien (minisztériumok)
 

64. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in …

Németország ma a következőkre van felosztva.
- vier Besatzungszonen. (négy megszállt övezetre)
- einen Oststaat und einen Weststaat. (egy keleti és egy nyugati államrészre)
- 16 Kantone. (16 kantonra)
- * Bund, Länder und Kommunen. (szövetségre, tartományokra és kommunákra)
 

65. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, …

Nem tartozik a német parlament feladatkörébe, hogy…

- Gesetze zu entwerfen. (törvényeket alkosson.)
- die Bundesregierung zu kontrollieren. (a szövetségi kormány munkáját ellenőrízze.)
- den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin zu wählen. (megválassza a szövetségi kancellárt/kancellárnőt.)
- *das Bundeskabinett zu bilden. (szövetségi kabinetet alakítson.)
 

66. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne?

Ki írta a német himnusz szövegét?

- Friedrich von Schiller
- Clemens Brentano
- Johann Wolfgang von Goethe
- * Heinrich Hoffmann von Fallersleben

67. Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?

Mi a tartományok elsődleges feladata Németországban?

- Verteidigungspolitik (védelmi politika)
- Außenpolitik (külpolitika)
- Wirtschaftspolitik (gazdasági politika)
- * Schulpolitik (iskolapolitika)
 

68. Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?

Miért szabályozza a német állam az iskolai ügyeket?

- weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt (Mert Németországban csak állami iskolák működnek.)
- weil alle Schüler und Schülerinnen einen Schulabschluss haben müssen (Mert minden diáknak kötelező az iskolai végzettség.)
- weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt (Mivel az egyes tartományokban különböző iskolák vannak.)
- * weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist (Mert az alaptörvény értelmében kötelessége így eljárnia.)
 

69. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?

Németország háromszintű igazgatási kapacitásfejlesztéssel rendelkezik. Hogyan nevezik a legalsó politikai szintet?

- Stadträte (városi előljárók)
- Landräte (kantonparlament)
- * Gemeinden (közösségek)
- Bezirksämter (körzeti hivatalok)
 

70. Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten / der deutschen Bundespräsidentin?

1974-ben Gustav Heinemann szövetségi elnök átnyújtja Helmut Schmidtnek a szövetségi kancellárrá való kinevezésének okiratát. Mi tartozik a szövetségi elnök/elnöknő feladatkörébe?

- Er / Sie führt die Regierungsgeschäfte. (Ő vezeti a kormány ügyeit.)
- Er / Sie kontrolliert die Regierungspartei. (Az elnök felügyeli a kormánypárt tevékenységét.)
- Er / Sie wählt die Minister / Ministerinnen aus. (Ő nevezi ki a minisztereket/női minisztereket.)
- * Er / Sie schlägt den Kanzler / die Kanzlerin zur Wahl vor. (Ő javasolja a szövetségi kancellár/kancellárnő személyét a választásokra.)
 

71. Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler / die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er / sie …

Hol tartózkodik a német szövetségi kancellár/kancellárnő a leggyakrabban? 

- in Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. (Bonnban, mert ott van a szövetségi kancellári hivatal és a parlament.)
- * in Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden. (Berlinben, mert ott található a szövetségi kancellári hivatal és a parlament.)
- auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregieung, um Staatsgäste zu empfangen. (A Meseberg kastélyban, a szövetségi kormány vendégházában, ahol az állami látogatáson részt vevő vendégeket fogadják.)
- auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatsgäste zu empfangen. (A Bellevue kastélyban, az elnök/elnöknő hivatalában, ahol az állami látogatáson részt vevő vendégeket fogadja.)
 

72. Wie heißt der jetzige Bundeskanzler / die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?

Ki Németország szövetségi kancellárja/kancellárnője?

- Gerhard Schröder
- Jürgen Rüttgers
- Klaus Wowereit
- * Angela Merkel
 

73. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit …

Ma a német parlament két legnagyobb frakciója a…

- * CDU/CSU und SPD. (CDU/CSU és SPD)
- Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. (Baloldal és Szövetség ‘90/ Zöldek)
- FDP und SPD. (FDP és SPD)
- Die Linke und FDP. (Baloldal és FDP)
 

74. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?

Hogyan nevezik a parlamentet egész Németországban?

- Bundesversammlung (szövetségi gyűlés)
- Volkskammer (népi kamara)
- * Bundestag (szövetségi parlament)
- Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság)
 

75. Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?

Ki ma Németország államfője?

- * Frank-Walter Steinmeier
- Joachim Gauck
- Norbert Lammert
- Wolfgang Thierse
 

76. Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

Mit jelent a CDU rövidítés?

- Christliche Deutsche Union (Keresztény Német Unió)
- Club Deutscher Unternehmer (Német Vállalkozók Klubja)
- Christlicher Deutscher Umweltschutz (Kereszténydemokrata Környezetvédelem)
- * Christlich Demokratische Union (Kereszténydemokrata Unió)
 

77. Was ist die Bundeswehr?

Mi a szövetségi hadsereg?

- die deutsche Polizei (a német rendőrség)
- ein deutscher Hafen (egy német kikötő)
- eine deutsche Bürgerinitiative (egy német polgári kezdeményezés)
- * die deutsche Armee (a német hadsereg)
 

78. Was bedeutet die Abkürzung SPD?

Mit jelent az SPD rövidítés?

- Sozialistische Partei Deutschlands (Németország Szocialista Pártja)
- Sozialpolitische Partei Deutschlands (Németország Szociálpolitikai Pártja)
- * Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország Szociáldemokrata Pártja)
- Sozialgerechte Partei Deutschlands (Németország Társadalmilag Igazságos Pártja)
 

79. Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?

Mit jelent az FDP rövidítés Németországban?

- Friedliche Demonstrative Partei (Békés Demonstráció Párt)
- Freie Deutschland Partei (Szabad Németország Párt)
- Führende Demokratische Partei (Vezető Demokrata Párt)
- * Freie Demokratische Partei (Szabaddemokrata Párt)

80. Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?

Németországban melyik bíróság hatáskörébe tartozik az alaptörvény kihirdetése?

- Oberlandesgericht (országos felsőbíróság)
- Amtsgericht (cégbíróság)
- * Bundesverfassungsgericht (szövetségi alkotmánybíróság)
- Verwaltungsgericht (közigazgatási bíróság)
 

81. Wer wählt den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin in Deutschland?

Ki választja meg a szövetségi kancellárt/kancellárnőt Németországban?

- der Bundesrat (a szövetségi tanács)
- die Bundesversammlung (a szövetségi gyűlés)
- das Volk (a nép)
- * der Bundestag (a parlament)
 

82. Wie nennt man den Regierungschef / die Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland?

Hogy nevezik Németország kormányelnökét/elnöknőjét?

- Premierminister / Premierministerin (miniszterelnök/miniszterelnöknő)
- Bundespräsident / Bundespräsidentin (szövetségi elnök/ szövetségi elnöknő)
- * Bundeskanzler / Bundeskanzlerin (szövetségi kancellár/kancellárnő)
- Ministerpräsident / Ministerpräsidentin (miniszterelnök/miniszterelnöknő)
 

83. Wer wählt den deutschen Bundeskanzler / die deutsche Bundeskanzlerin?

Ki választja meg a német szövetségi kancellárt/kancellárnőt?

- das Volk (a nép)
- die Bundesversammlung (a szövetségi gyűlés)
- * der Bundestag (a parlament)
- die Bundesregierung (a szövetségi kormány)
 

84. Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident / die deutsche Bundespräsidentin? Er / Sie …

Mi Németország elnökének legfőbb feladata?

- regiert das Land. (Ő vezeti az országot.)
- entwirft die Gesetze. (Ő alkotja a törvényeket.)
- * repräsentiert das Land. (Ő képviseli az országot.)
- überwacht die Einhaltung der Gesetze. (Felügyeli a törvények betartását.)
 

85. Wer bildet den deutschen Bundesrat?

Kik a Szövetségi Tanács tagjai?

- die Abgeordneten des Bundestages (a parlamenti képviselők)
- die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung (miniszterek és női miniszterek)
- * die Regierungsvertreter der Bundesländer (a tartományok kormányképviselői)
- die Parteimitglieder (párttagok)
 

86. Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin?

Ki választja meg a szövetségi elnököt Németországban?

- * die Bundesversammlung (a szövetségi elnökválasztó gyűlés)
- der Bundesrat (a Szövetségi Tanács)
- das Bundesparlament (a parlament)
- das Bundesverfassungsgericht (a szövetségi alkotmánybíróság)
 

87. Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?

Ki Németország államfője?

- der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin (a szövetségi kancellár/kancellárnő)
- * der Bundespräsident / die Bundespräsidentin (a szövetségi elnök/elnöknő)
- der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin (a Szövetségi Tanács elnöke/elnöknője)
- der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin (a parlament elnöke/elnöknője)
 

88. Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …

A parlamenti ellenzék Németországban…

- * kontrolliert die Regierung. (ellenőrzi az államvezetést.)
- entscheidet, wer Bundesminister / Bundesministerin wird. (eldönti, hogy ki lesz miniszter/női miniszter.)
- bestimmt, wer im Bundesrat sitzt. (meghatározza, hogy ki lesz a Szövetségi Tanács tagja.)
- schlägt die Regierungschefs / Regierungschefinnen der Länder vor. (javasolja a tartományok kormányelnökét/elnöknőjét.)
 

89. Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?

Hogyan nevezik egy párt képviselőinek egyesülését Németországban?

- Verband (szövetség)
- Ältestenrat (öregek tanácsa)
- * Fraktion (frakció)
- Opposition (ellenzék)
 

90. Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch …

A német szövetségi tartományok hatásköre a szövetség törvénykezésére a…. keresztül érvényesül.
- * den Bundesrat. (a Szövetségi Tanácson)
- die Bundesversammlung. (a szövetségi gyűlésen)
- den Bundestag. (a parlamenten)
- die Bundesregierung. (a szövetségi kormányon)
 

91. In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird …

Németországban a tartományi kormányváltás kihatással lehet az állampolitikára. Ezáltal a vezetés…

- schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. (nehezebbé válik, ha a parlamenti képviselők többsége kicserélődik.)
- leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. (könnyebbé válik, ha új pártok jelennek meg a Szövetségi Tanácsban.)
- * schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. (nehezebb lesz, ha a Szövetségi Tanács többsége megváltozik.)
- leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. (könnyebb lesz, ha egy gazdag tartományról van szó.)
 

92. Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?

Mit jelent a CSU rövidítés Németországban?

- Christlich Sichere Union (Keresztény Biztos Unió)
- Christlich Süddeutsche Union (Keresztény Délnémet Unió)
- Christlich Sozialer Unternehmerverband (Szociális Keresztény Vállalkozói Szövetség)
- * Christlich Soziale Union (Keresztényszociális Unió)
 

93. Je mehr „Zweitstimmen“ eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto …

Minél több második szavazatot kap egy párt a parlamenti választásokon Németországban, annál…

- * mehr Sitze erhält die Partei im Parlament. (több helyet kap a parlamentben.)
- weniger Erststimmen kann sie haben. (kevesebb első szavazatot szabad kapnia.)
- mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein. (több közvetlen jelöltje a pártnak kap helyet a parlamentben.)
- größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen. (nagyobb a kockázata annak, hogy koalíciót kell alakítania.)
 

94. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?

Hány éves kortól szabad részt venni a parlamenti választásokon Németországban?

- 16
- * 18
- 21
- 23
 

95. Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?

Mi érvényes a legtöbb gyerekre Németországban?

- Wahlpflicht (választási kötelezettség)
- * Schulpflicht (tankötelezettség)
- Schweigepflicht (hallgatási kötelezettség)
- Religionspflicht (vallási kötelezettség)
 

96. Was muss jeder deutsche Staatsbürger / jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?

Mivel kell rendelkeznie minden német állampolgárnak 16 éves korától?

- einen Reisepass (útlevéllel)
- * einen Personalausweis (személyi igazolvánnyal)
- einen Sozialversicherungsausweis (társadalombiztosítási igazolvánnyal)
- einen Führerschein (jogosítvánnyal)
 

97. Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?

Németországban mit fizet automatikusan az, aki állandó alkalmazott?
 

- * Sozialversicherung (társadalombiztosítást)
- Sozialhilfe (szociális segélyt)
- Kindergeld (családi pótlékot)
- Wohngeld (lakhatási támogatást)
 

98. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, …

Ha a parlamenti képviselők frakciót váltanak…

- * kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. (a kormány elveszítheti a többségét.)
- dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen. (nem szabad többé a parlamenti üléseken részt venniük.)
- muss der Bundespräsident / die Bundespräsidentin zuvor sein / ihr Einverständnis geben. (az elnök/elnöknő beleegyezését kell kérnük.)
- dürfen die Wähler / Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen. (az őket megválasztó állampolgárok újra választhatnak.)
 

99. Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?

Ki fizeti a társadalombiztosítást Németországban?
 

- * Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen( a munkaadó és munkavállaló)
- nur Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen (csak a munkavállaló)
- alle Staatsangehörigen (minden állampolgár)
- nur Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen (csak a munkaadó)
 

100. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?

Mi nem tartozik a törvényi társadalombiztosításhoz?

- die gesetzliche Rentenversicherung (a törvényi nyugdíjbiztosítás)
- * die Lebensversicherung (életbiztosítás)
- die Arbeitslosenversicherung (munkanélküliségi biztosítás)
- die Pflegeversicherung (gondozási biztosítás)
 

Tovább: 101-150 >>>

 

A német állmapolgárság

A német állmapolgársággal kapcsolat ügyekről ezekben a cikkekben írtunk. Számos kérdésre kaphatjátok meg a választ, például:

- Egységes állampolgári azonosítószám lesz az adószámból

- fel kell-e adni a magyar állampolgárságot, a német állampolgárság megszerzésekor?

- miért válasszuk a német állampolgárságot? előnyök és kötelezettségek

- német államolgár-e a Németországban született magyar gyerek?

- német állampolgárság megszerzése. melyek a német állampolgárság lépései, költségei és feltételei?

​- Német állampolgársági vizsga: a német állampolgársági vizsga - tudnivalók